Belge, Marka ve Logo Kullanımı

 1. AMAÇ

VİTA SERTİFİKASYON tarafından belgelenmiş personel veya çalıştıkları kuruluşların VİTA SERTİFİKASYON, MYK ve TÜRKAK logo ve markasını reklam, tanıtım veya benzeri yayınlarda kullanırken uyulması gereken kural ve esaslarını amaçlar.

2.KAPSAM

Bu talimat, VİTA SERTİFİKASYON tarafından belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun logo/marka kullanımı esnasında uymaları gereken kural ve esasları kapsar

3.SORUMLULUK 

 • Müdürler Kurulu Başkanı
 • Müdür
 • Kalite Yöneticisi
 • 4.UYGULAMA

Her türlü belge, logo ve marka yanlış kullanımında P.03 Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü’ne göre işlem yapılır.

4.1. Belge Kullanımı

Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

Belgelendirmenin geri çekilmesi durumunda belgelendirilmiş kişi; belgelendirilmiş olma statüsüne dair yaptığı tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır.

Belgeler, bildirildikleri belgelendirme programlarının şartları ile belirgin olarak ilişkili konularla sınırlanmıştır ve bu kapsam dışında geçerli değildir.

Belge, belge sahibi veya kuruluş tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam edilmesi halinde ilgili belge, “P.11 Belgelendirme Prosedürü”ne göre geri çekilir. Kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgenin haksız veya yanlış kullanımı ile ilgili olarak tespit edilen durum, kararlaştırılan düzeltici faaliyetler ve düzeltici faaliyetlerin uygulama sonuçlarına göre; “P.11 Belgelendirme Prosedürü”ne göre işlem yapılır ya da hukuki işlemler başlatılır.

Sertifikanın geri çekilmesi durumunda belge ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunulmaz ve orijinal nüshaları VİTA SERTİFİKASYON’a teslim edilir.

Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

Belge kapsamı ve kullanımı ile ilgili şartlar “S.07 Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesi” ile adaylara iletilmiştir ve kullanım ile ilgili taahhütleri alınmıştır.

4.2. Belgeyi Geçersiz Kılan Durumlar

Sertifikaları geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir;

 • İmla / basım hataları içeren sertifika,
 • Kağıdı problemli sertifika,
 • Onayı olmayan sertifika.
 • Hologramı olmayan sertifika

Bu durumlardan biri ya da birkaçı oluşması halinde VİTA SERTİFİKASYON’a bilgi verilerek sertifikanın yenilenmesi talep edilir.

4.3. Marka ve Logo Kullanımı

VİTA SERTİFİKASYON, Marka ve Logosu talep edildiğinde Kalite Yöneticisi tarafından yazılı olarak iletilir. Kullanım kuralları aşağıdaki gibidir.

 • Belge üzerindeki Marka ve Logo sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. Belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Marka ve Logoların kullanıldığı tüm yerlerde, Marka ve Logoların ürüne veya hizmete ait olmadığı ürünün ve hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belge numarası ile birlikte belirtilir.
 • Marka ve Logo boyutları, oranlar sabit kalmak ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültüp, büyütülebilir.
 • Belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/ hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun Marka ve Logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Marka ve Logo tek başına görünmelidir, Logo/markaların her iki yanında, diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum Marka ve Logo yüksekliği kadar boşluk olmalıdır.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, Marka ve Logo kullanımını durdurmalıdır.
 • VİTA SERTİFİKASYON, Marka ve Logosuna ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler VİTA SERTİFİKASYON web sitesinden temin edilmelidir.
 • Marka, Logo ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda VİTA SERTİFİKASYON bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.
 • VİTA SERTİFİKASYON tarafından belgelendirilen kişi ve/ veya kuruluşlar, kullanım izni aldıkları VİTA SERTİFİKASYON marka ve logosunu, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engellemelidir.
 • VİTA SERTİFİKASYON ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, VİTA SERTİFİKASYON’un haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda Logo/ marka kullanılamaz.
 • Logo/marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası yada bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • VİTA SERTİFİKASYON Logosunun formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Logonun gerçek hali aşağıda göründüğü şekildedir.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosu önceden onay alınmadan belirtilen ebat haricinde kullanılmamalıdır.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosunun yazıların okunmasına engel olacak şekilde küçültülmemelidir.
 • VİTA SERTİFİKASYON Logosunun üzerindeki ve renkleri değiştirilmemelidir.
 • VİTA SERTİFİKASYON Logosunun hiçbir yeri değiştirilmemeli, kesilmemelidir.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosu herhangi bir materyale basımı yapılacak ise sadece VİTA SERTİFİKASYON’dan elektronik ortamda temin edilebilecek uygun ebatlı logo kullanılmalıdır.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosu hologramlı kullanılabilir.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosu kabartma şeklinde kullanılabilir.
 • VİTA SERTİFİKASYON logosunu kullandırma hakkı sadece VİTA SERTİFİKASYON’a aittir.

VİTA SERTİFİKASYON Marka ve Logosunu kullanan belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluş yukarıda belirtilen tüm ilke ve kuralları kabul etmiş sayılır. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatta belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

VİTA SERTİFİKASYON logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. VİTA SERTİFİKASYON logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır.

VİTA SERTİFİKASYON “R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası”nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinde ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar” mevzuatında belirtilmiş diğer tüm şartlara uyacaktır.

Belgelendirilmiş personel ve çalıştıkları kuruluşlar, VİTA SERTİFİKASYON logo/markasının kullanımında VİTA SERTİFİKASYON’un ilgili prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.