CE Belgesi

Denizcilik Ekipmanları CE Belgesi

 

2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları (Donanım, Teçhizat) Direktifi, bir Avrupa Birliği (AB) direktifidir. Bu direktif kısaca MED (Marine Equipment Directive) olarak da anılmaktadır. Ayrıca ülkemizde bazı kurum ya da şirketler tarafından direktif kelimesi yerine yönetmelik kelimesi de kullanılmaktadır. Sonuç olarak bu direktif, 2014/90/AB Denizcilik Ekipmanları Yönetmeliği olarak da anılabilir. Bu direktifin amacı, direktifin birinci bölümü madde 1’de şu şekilde ifade edilmektedir;

–       Bu direktifin amacı, denizde güvenliği artırmak ve AB gemilerine yerleştirilecek deniz ekipmanı ile ilgili uluslararası enstrümanların yeknesak uygulanması yoluyla deniz kirliliğini önlemek ve bu ekipmanların Birlik içinde serbest dolaşımını sağlamaktır.

Ayrıca söz konusu direktifte belirtilen aşağıdaki tanımlar da direktifin anlaşılması için önemlidir;

–       Denizcilik Ekipmanları: Madde 3 uyarınca bu direktif kapsamına giren ekipman anlamına gelmektedir,

–       AB Gemisi: Bir üye devletin bayrağını taşıyan ve uluslararası sözleşmelerin kapsamına giren bir gemi anlamına gelmektedir,

–       Uluslararası Sözleşmeler: Gemilere yerleştirilecek ekipmanın bayrak devleti tarafından onaylanması için özel şartlar belirleyen ve yürürlüğe girmiş olan, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) himayesinde kabul edilen, protokolleri ve zorunlu uygulama kodları (kuralları, prensipleri) ile birlikte aşağıdaki sözleşmeler anlamına gelmektedir:

–   1972 Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT – COLREG),

–   1973 Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme (MARPOL),

–   1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS).

–       Uluslararası Enstrümanlar (Araçlar, Belgeler): Güncel sürümlerinde IMO’nun kararları ve genelgeleri ile birlikte yürürlüğe konan, uluslararası sözleşmeler ile test standartları anlamına gelmektedir.

Bu direktifin metnine ulaşmak için bu bağlantı kullanılabilir. Bu direktif hakkındaki diğer hususları müteakip başlıklar altında inceleyeceğiz.

2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi Kimleri İlgilendirir

2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi; denizcilik ekipmanı üretenleri, AB dışında bulunan bir denizcilik ekipmanı üreticisinin yetkili temsilcilerini, distribütörleri (dağıtıcıları) veya söz konusu direktifte listelenen ekipmanlar için bir ithalatçı olanları ilgililendirmektedir.

Avrupa Parlamentosu ve konsey direktifi olan 2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi, 96/98/EC sayılı konsey direktifinin yerine gelmiş ve 18 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 16 Mart 2017 tarihinden itibaren de 2014/90/EU sayılı direktifte değişiklik yapan 2017/306 sayılı Uygulama Regülasyonu (düzenleme, yönetmelik) yürürlüğe girmiştir. 2014/90/EU direktifi kapsamındaki ekipman üreticilerinin, ürünlerinde gemi dümeni işareti (Wheelmark veya The Ship’s Wheel Mark) bulundurabilmeleri için onaylanmış bir kuruluştan (belgelendirme veya test kuruluşu) bağımsız sertifika almaları gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle şöyle denebilir; üzerinde gemi dümeni işareti (Wheelmark) bulunduran ürünler, 2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi’nin gereksinimlerini karşılamaktadırlar. Gemi dümeni işaretine onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ve bu işaretin ürüne yerleştirildiği yıl yazılmalıdır.

Gemi dümeni işaretinin bir ürüne yerleştirilebilmesi için bu ürün; test, tip incelemesi ve üretim kontrolüne tabi tutulmalıdır. Denizcilik ekipmanı üreten bir firma eğer bu işareti ürünlerine yerleştirmek istiyorsa, yetkili bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalı, gerekli test ve incelemeleri yaptırmalıdır.

2014/90/EU Direktifi, bir AB gemisine yerleştirilmiş veya yerleştirilecek olan ve bayrak devleti idaresinin onayının uluslararası enstrümanlar (araçlar, belgeler) ile gerekli olduğu ekipman için uygulanır, ayrıca geminin söz konusu ekipman ile donatıldığı anda AB içinde yer alıp almadığına bakılmaz.

2014/90/EU Direktifi, geniş bir ekipman yelpazesini kapsar ve aşağıdaki başlıklar altında uygunluk değerlendirmesi yapılabilmesi için bir onaylanmış kuruluşun desteğini gerektirir. Bu nedenle denizcilik ekipmanı üreten bir firma, ürünlerine Wheelmark işareti yerleştirebilmek için onaylanmış bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır.

–       Hayat kurtaran gereçler(SOLAS III),

–       Deniz kirliliğinin önlenmesi (MARPOL),

–       Yangından korunma ekipmanları (SOLAS Bölüm II-2),

–       Navigasyon (Seyir) ekipmanları (SOLAS V),

–       Radyo iletişim ekipmanları (SOLAS IV),

–       COLREG 72 (DÇÖT) kapsamındaki gerekli ekipmanlar,

–       Katı yük taşıyan gemiler (Bulk Carrier) güvenlik ekipmanları,

–       SOLAS Bölüm II-1 kapsamındaki ekipmanlar.

 

Focus keywords: 2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları, 2014/90/EU Direktifi, 2014/90/AB Denizcilik Ekipmanları.

Meta Açıklaması: Bu yazı; Avrupa Parlamentosu direktifi olan 2014/90/EU Denizcilik Ekipmanları Direktifi’nden bahsetmektedir.