Kişisel Verilerin Korunması

         Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

 • Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL  LTD. ŞTİ. (VİTA SERTİFİKASYON ) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
 • VİTA SERTİFİKASYON müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için evrak, sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • VİTA SERTİFİKASYON, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verileriniz; sınav ve belgelendirmeye ilişkin gerekli işlemlerin icrası, düzenlenecek evrakların değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, gerekli faaliyetlerin icrası, hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, firmamız ve iştirakleri VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL  LTD. ŞTİ. (VİTA SERTİFİKASYON) ile birlikte pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.
 • Müşterimiz ile sözleşmenin kurulabilmesi ve ifası için işlediğimiz veriler Kanun’da öngörüldüğü şekilde istisnaya tabi olacaktır.

     Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

 • VİTA SERTİFİKASYON, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini kendisinden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdedilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

        Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

 • Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri ve VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL  LTD. ŞTİ. (VİTA SERTİFİKASYON) başta olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin. resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır. Kişisel verileriniz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

             Kişisel Verileriniz Saklanması

 • Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

        Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, VİTA SERTİFİKASYON’ a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler VİTA SERTİFİKASYON  tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Akabe Mah .Şehit Furkan Doğan Cad  Bey Plaza B Blok No :118 Kat : 1 Karatay /KONYA  adresine bizzat elden veya noter kanalıyla ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.
 • Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.