CE Belgesi

Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları CE Belgesi

 

201433/EU Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları Direktifinin amacı asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. 2014/33/EU Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları direktifi binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri, asansörlerde kullanılan ve direktifte listelenen asansör güvenlik aksamlarını kapsar. Asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına dair, bu direktifin atıfta bulunduğu risklerin tamamı ya da bir bölümünün ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamına girmesi durumunda bu direktifin hükümleri uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

 

2014/33/EU Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları direktifi aşağıda ifade edilenleri kapsamaz:

 

Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,

İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,

Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,

Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,

Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,

Maden ocağı vinçlerini,

Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,

Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

Dişli rayda çalışan trenleri,

Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını.

 

2014/33/EU Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları Direktifinde Tanımlar

 

Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatını,

Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

“CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından iliştirilen işareti,

Model asansör: Direktifte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kullanıldığı ve teknik dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü,

Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılması veya indirilmesi amacıyla taşındığı bölümünü,

Teknik şartname: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,

Uygunluk değerlendirmesi: Bu direktif kapsamındaki asansör veya asansör güvenlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan süreci,

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını ifade eder.

 

2014/33/EU Asansör ve Asansör Güvenliği Parçaları Direktifine Göre Yükümlülükler

 

Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, direktifte yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlar. Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetmelikte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk değerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

 

Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygulanabildiği yerlerde onaylı kararı veya onaylı kararları asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Asansör monte eden asansörün risk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ortaya çıkan riski araştırır, uygun görüldüğünde asansör ile ilgili uygunsuzluk ve yapılan şikâyetlerin kayıtlarını tutar.

 

Üretici asansör güvenlik aksamlarının piyasaya arzında direktife uygun şekilde tasarım ve imalat yapar. Üretici, piyasaya arz edilmiş olan asansör güvenlik aksamının bu direktife uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamını uygun hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri hızlıca alır.

 

Yetkili temsilci, imalatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkiler çerçevesinde faaliyet gösterir. İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlik aksamlarını piyasaya arz eder. Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzında bu Yönetmelik gerekliliklerine uygun şekilde faaliyette bulunur.