CE Belgesi

AT uygunluk beyanı CE belgelendirme sürecinin bir parçasıdır. Özetle, bir firmanın ürettiği ve CE Belgesi almak istediği ürünlerin gerekli teknik düzenlemelere, yönetmelik ve standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Bir ürünün CE belgeli olabilmesi için mutlaka AT uygunluk beyanı hazırlanmalıdır.
AT uygunluk beyanı, ürün tasarımı, test ve / veya analiz raporları, referans alınan standartlar, teknik resimler, kullanım kılavuzu, risk analizi vs hazırlandıktan sonra düzenlenmektedir. Bu beyan, ürünün referans alınarak üretildiği direktifin tüm gerekliliklerini karşılamalı ve mutlaka üretici tarafından imzalanmalıdır. CE Belgesi için yapılan başvurular, AT uygunluk beyanının hazırlanıp imzalanmasından sonra resmiyet kazanmaktadır. Beyanı imzalayan üretici, ürünün yürürlükte olan direktiflere uygun olduğunu ve bu konuda gerekli tüm sorumlulukları aldığını kabul etmektedir.


AT Uygunluk Beyanı Nedir?


AT uygunluk beyanı (DoC | Declaration of Conformity), bir üretici veya yetkili temsilcinin, ürünlerinin AB gerekliliklerine uygun olduğunu beyan etmek için imzalaması gereken zorunlu bir belgedir. Bu doküman, söz konusu ürünün tüketici sağlığını ve güvenliği tehlikeye sokacak herhangi bir madde içermediği, işlevsel olduğunu, amacına uygun tasarlandığını vs ifade etmektedir. Bunun için satışa sunulmadan önce ürün üzerinde belirli incelemeler, analizler, testler vs yapıldığını da belirtmektedir. Bu bağlamda AT uygunluk beyanını imzalayan üretici yasal bir sorumluluk da almış olur. Yanlış bir beyanda bulunduğu anlaşılan üreticiler için belirli yaptırımlar söz konusudur.
AT uygunluk beyanı, CE işaretleme mevzuatı kapsamına giren her ürün için zorunludur. Hangi güvenlik direktifleri kapsamına girdiği fark etmeksizin her ürün için bir AT uygunluk beyanı hazırlanmalıdır. Bir ürün farklı direktifler kapsamına girmiş olsa da tek bir beyanın düzenlenmesi yeterlidir.


AT Uygunluk Belgesi Nedir?


AT uygunluk belgesi ve AT uygunluk beyanı CE belgelendirme / işaretleme prosedürlerini tamamlayan bir dokümandır. Ürüne ait teknik dosyanın derlenmesinden sonra hazırlanmaktadır. AT uygunluk beyanının bir kopyasının da mutlaka teknik dosyaya konulması gerekmektedir. Böyle bir beyanname bulunmuyorsa ya da yanlış düzenlenmişse ürünler piyasadan toplatılabilmekte; üreticiye para cezası ve hatta hapis cezası verilebilmektedir.
AT uygunluk beyanı, ilgili CE direktiflerinde başka bir süre öngörülmedikçe, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren on yıl süreyle saklanmalıdır. Ayrıca, mutlaka Avrupa Birliği´nin resmi dillerinden birinde hazırlanmalıdır. Genel olarak, ürünün satıldığı AB ülkesinin gerektirdiği dile veya dillere çevrilmesi gerekmektedir.


AT Uygunluk Belgesi Nasıl Hazırlanır?


AT uygunluk belgesi hazırlanırken genellikle “TS EN ISO/IEC 17050-1: Uygunluk değerlendirmesi – Tedarikçinin uygunluk beyanı – Bölüm 1: Genel şartlar” standardı referans alınmaktadır. Bu standardon önceki versiyonu TS EN 45014’tür. EN 17050-1 standardı, hazırlanan AT uygunluk beyanı ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

 • AT uygunluk beyanının hazırlanma amacı
 • Genel gereksinimler
 • Uygunluk beyanının içeriği ve hangi formatta hazırlanması gerektiği
 • Erişilebilirlik
 • Ürün markalama
 • At uygunluk belgesinin geçerliliğini sürekli hale getirme

Bundan yola çıkarak AT uygunluk beyanının şu bilgileri içermesi gerektiğini söyleyebiliriz:

 • Üretici adı, iş adresi veya yetkili temsilci adresi
 • Ürünün seri numarası, modeli veya tip tanımı
 • Tüm sorumluluğun üstlenildiğini belirten bir açıklama
 • İzlenebilirliğe izin veren ve ürünü tanımlamak için araçlar; örneğin bir resim vs
 • Uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun detayları (varsa)
 • Ürünün uyumlu olduğu ilgili mevzuatın yanı sıra uyumlaştırılmış standartlar veya uyumluluğu kanıtlamak için kullanılan diğer dokümanlar (standart, referans, yönetmelik vs)
 • Sorumlu kişi adı, soyadı ve imzası
 • Beyannamenin düzenlendiği tarih
 • Ek bilgiler (varsa)


AT Uygunluk Belgesi Nasıl Alınır?


AT uygunluk belgesi veya AT uygunluk beyanı bir ürün için CE Belgesi alınmak istendiğinde gerekli olmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle bir CE belgelendirme süreci başlatılmış veya işliyor olmalıdır. Bu süreci firmalar kendi bünyelerinde sürdürebilir veya dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir. Günümüzde birçok şirketin CE belgelendirme sürecini hızlı ve doğru bir şekilde sürdürmek için danışmanlık firmalarından hizmet aldığını söyleyebiliriz. Danışmanlık firmaları, AT uygunluk beyanının düzenlenmesi ve gerekli diğer dokümanların hazırlanması için şirketlere yardımcı olmaktadır.