CE Belgesi

Basınçlı Ekipman CE Belgesi

Basınçlı kap, boru donanımı, emniyet aksesuarları, basınç aksesuarları, montaj parçaları, ısı transferi aletleri (eşanjör), buhar jeneratörleri ve kazanlar dahil olmak üzere, 0,5 bar ölçülerinden daha yüksek maksimum izin verilen basınçlı ekipmanları kapsamaktadır. Basınçlı ekipmanlar için yönetmelik bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. İçeriğinde maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarımı, imalatı ve uygunluk değerlendirme işlemleri bulunmaktadır.

Bakanlık, basınçlı ekipman ve donanımlarının uygun bir şekilde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak basınçlı ekipman ve donanımların basınçlı ekipman yönetmeliği gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. Bu yönetmelik hükümleri, basınçlı ekipman veya donanımların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesi anlamına gelmediği sürece Bakanlığın kişilerin özellikle işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki basınçlı ekipman veya donanımları kullanırken korunmalarını sağlamak için lüzumlu gördüğü gereklilikleri belirleme yetkisini etkilemez. 

Bakanlık; fuar, sergi, tanıtım ve benzeri etkinliklerde bu Yönetmeliğe uygun olmayan basınçlı ekipmanların veya donanımların tanıtımının yapılmasını, ancak böyle bir ekipman veya donanımın uygun hale gelinceye kadar piyasaya arz edilmeyeceğini ya da hizmete alınmayacağını açık bir şekilde ifade eden görünür uyarının bulunması şartıyla engellemez. Tanıtımlar sırasında, insanların güvenliğini sağlamak için Bakanlık tarafından belirlenmiş her türlü gerekliliğe uygun bir şekilde uygun güvenlik tedbirleri alınır.

Basınçlı Ekipman ve Teknik Gerekler

 

Güvenlik gereklerini yerine getirdiği takdirde yönetmelik kapsamına girebilecek basınçlı kaplar aşağıda verilmiştir.

–    Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı normal atmosfer basıncından daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:
1 litreden daha büyük hacme sahip; akışkanlar için kaplar, taşınabilir yangın söndürücüler ve solunum tüpleri buna dahil edilebilmektedir. Yönetmelik kapsamınca her birinin farklı taban ölçüleri ve kıstasları bulunmaktadır.
–    Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından 0.5 bar fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar:
1 litreden daha büyük hacme sahip akışkanlar için kaplar
10 bar’dan daha büyük ve 1000 bar’dan daha büyük PS basıncı olan akışkanlar için kaplar.
–    2 litreden daha büyük bir hacme sahip ve aşırı ısınma riski olan 110 °C’den daha fazla sıcaklıkta kızgın su veya buhar üretimi amaçlanan ateşle veya başka türlü ısıtılmış basınçlı ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler.
–    Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıktaki buhar basıncı, normal atmosfer basıncından 0.5 bar daha yüksek olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar.
–    Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından 0.5 bar fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar için kaplar.
–    Yukarıdaki maddeler kapsamında olan ve bir donanımın içerisinde yer almak üzere kullanılan ekipmanların güvenlik ve basınç aksesuarları.
–    Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekilde ısıtılan en az bir basınçlı ekipmandan oluşan, 110°C üzerinde bir sıcaklıkta buhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan donanımlar.
–    İlk maddede belirtilenlerin haricindeki donanımlardan, imalatçı tarafından piyasada bulundurulan ve hizmete bir donanım olarak sunulanlar.
–    İlk madde kapsamına girmeyip el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar x litreden daha büyük, 110°C’den daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımlar
–    Yukarıda belirtilmiş olan maddelerdeki limitlere eşit ya da bunların altında olan basınçlı ekipmanlar ve/veya donanımlar, güvenli kullanımı sağlamak için bir üye ülkede veya Türkiye’de geçerli genel kabul görmüş mühendislik uygulamasına uygun olarak tasarımlanır ve imal edilir.  Basınçlı ekipmanların ve donanımların beraberinde yeterli kullanım talimatları bulunur. CE işaretlemesine ilişkin ilgili mevzuata halel getirmeksizin bu tür ekipmanlar ya da donanımlara 21 inci maddede belirtilen CE işareti iliştirilemez.