CE Belgesi

Basınçlı Kaplar CE Belgesi

 

Basınçlı kapların güvenliğini sağlamak için bir takım zorunluluklar bulunmaktadır. Ancak, mevcut kurallardaki tutarsızlıklar ve boşluklar nedeniyle, potansiyel olarak zararlı ve uyumlu olmayan ürünler pazara girmeyi başararak tüketiciler arasında güven kaybına yol açmaktadır. Avrupa Komisyonu, daha güvenli ürünleri garanti eden ve iç pazarı sadeleştiren, işletmeler için hayatı kolaylaştıracak bir dizi ortak ilke önermiştir.

Basınçlı ekipmanlar endüstriyel proseslerde önemli bir rol oynamaktadır. Basınçlı kaplar da buhar jeneratörleri, kazanlar, endüstriyel boru tesisatı ve elektrik santrali tesisatları gibi önemli ekipmanlar arasındadır. Avrupa iç pazar mevzuatına göre, basınçlı ekipman ve montajlar güvenli olmalıdır; tasarım, üretim ve test ile ilgili temel güvenlik gereksinimlerini karşılamalı, uygun değerlendirme prosedürlerini yerine getirmeli ve Conformité Européenne veya ´Avrupa Uygunluğunu´ temsil eden CE işaretini taşımalıdır.

Basınçlı Kaplar ´da  CE Belgesi ´nin Önemi


Basınçlı Kaplar CE Belgesi ´ne sahip ürünlerde;

•    Belirlenen standartlara uygunluk sağlayan üreticiler, ithalatçılar ve distribütörler daha açık bir şekilde sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Örneğin, ithalatçıların üreticinin geçerli uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini ve teknik dokümantasyon hazırladığını doğrulaması gerekecektir.
•    Daha iyi izlenebilirlik sayesinde ürün güvenliği daha fazla garanti altına alınabilecek, kusurlu veya güvensiz ürünler için hesap verebilirliği artıracaktır.
•     Ulusal piyasa gözetim otoriteleri, tehlikeli ürünlerin üçüncü ülkelerden ithal edilmesini durdurmak için daha donanımlı olacaktır.
 Endüstriyel ürünler için ortak kurallar, üreticilerin daha yasal bir kesinliğe sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu kurallar sayesinde üretim süreçlerini daha iyi organize edebilir, ürünlerin kalitesini ve güvenliğini artırabilir ve yeniliğe yatırım yapabilirler.

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/29 / EU (SPVD)


2014/29 / EU Basit Basınçlı Kaplar Direktifinin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için (SPVD) (20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2009/105 / EC Direktifinin yerini almaktadır), kılavuz niteliğinde ilkeler geliştirilmiştir. Komisyonun Çalışma Grubu “Basınç” (WGP) tarafından kabul edilmiştir. Bu çalışma grubu, Üye Devletler, Avrupa federasyonları, Onaylanmış Kuruluşlar Forumu ve CEN tarafından yürütülmektedir.

Üreticiler, Avrupa Ekonomik Alanı´nın (AEA) genişletilmiş pazarına yerleştirilen ürünlerin güvenli olmasını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Ürünlerin AB güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekten sorumludurlar. Uygunluk değerlendirmesi yapmak, teknik dosyayı oluşturmak, AB uygunluk beyanını yayınlamak ve CE işaretini bir ürüne yapıştırmak üreticinin sorumluluğundadır ve ancak o zaman bu ürün AÇA piyasasında işlem görebilmektedir.
 

CE işaretini iliştirmek için kurallar ve koşullar


1.    CE işareti görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde yapıştırılmalıdır.
2.    CE işaretinin iliştirilmesinin mümkün olmadığı, ekipmanın veya montajın doğası gereği garanti edilmediği hallerde, ambalaja ve ekteki belgelere yapıştırılmalıdır.
3.    Montajı oluşturan her bir basınçlı ekipman maddesine CE işaretinin iliştirilmesi gerekli değildir. Cihaza dâhil edildiğinde CE işaretini taşıyan basınç ekipmanı münferit kalemleri bu işaretlemeye devam edecektir.
4.    CE işareti, basınçlı ekipmandan veya montajın piyasaya sürülmesinden önce yapıştırılmalıdır.
5.    CE işaretini, o kuruluşun üretim kontrol aşamasına dâhil olduğu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası izleyecektir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası, kuruluşun kendisi veya talimatları uyarınca üretici veya yetkili temsilcisi tarafından yapıştırılmalıdır.
6.    CE işaretini ve uygulanabilir olduğunda, kimlik numarasını, özel bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret izleyebilir.
7.    Üye Devletler, CE işaretini düzenleyen rejimin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için mevcut mekanizmalar üzerine inşa edecek ve bu işaretin yanlış kullanılması durumunda uygun önlemleri alacaklardır.

Basınçlı Kaplar CE Belgesi ´nde Üreticinin Görevleri


Üreticilerin, Basınçlı Kaplar CE Belgesi ´ne sahip olması ve ürünlerine CE işareti yapıştırmaları için şu 6 adımı izlemesi gerekmektedir:

1.    Geçerli direktif (ler) i ve uyumlaştırılmış standartları tanımlamak.
Ürün (ler) Basınçlı Ekipmanlar sektöründe yer alıyorsa, 2014/68 / EU Yönergesi geçerlidir.
2.    Gereksinimleri doğrulamak
CE işareti için Yeni Yaklaşım Direktifleri, Avrupa Birliği tarafından, ürünler için tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Direktif, basınçlı ekipmanı, uygun olduğu yerlerde, flanşlar, nozullar, kaplinler destekleri, kaldırma pabuçları gibi basınçlı parçalara tutturulmuş elemanlar dâhil olmak üzere kaplar, borular, güvenlik aksesuarları ve basınç aksesuarları olarak tanımlanır ve iç basıncı 0,5 bar´dan daha yüksek, çalışma basıncı 30 bar ´ı geçmeyecek ekipmanı ve montaj ürünlerini kapsamaktadır.
Direktif kapsamındaki basınçlı ekipman, Direktifin Ek I´inde listelenen temel güvenlik gerekliliklerine tabidir.
3.    Bağımsız bir uygunluk değerlendirmesinin (onaylanmış bir kuruluş tarafından) gerekli olup olmadığını belirlemek
Değerlendirme prosedürüne devam etmeden önce, üretici olarak ürününüzü kendiniz değerlendirip değerlendiremeyeceğinizi veya bir Onaylanmış Kuruluşa dâhil olup olmadığınızı belirlemek önemlidir.
Direktif kapsamındaki basınç ekipmanı, Direktifin Ek II´sine göre artan tehlike seviyesine göre farklı kategorilerde (I´den IV´e kadar) sınıflandırılmıştır. Onaylanmış Kuruluşun katılımı, üst ekipman için zorunludur.
Onaylanmış Kuruluş, bir uygunluk değerlendirmesi yaparak ürünün uygunluğunu doğrular. Ayrıca teknik dokümantasyonun ürün uyumluluğunu yeterince desteklemesini sağlar. Onaylanmış Kuruluş üretim kontrol aşamasında yer alıyorsa, kimlik numarası CE işaretini takip edecektir.
Onaylanmış Kuruluş ürün uyumluluğuna ikna olduğunda, bunu onaylamak için bir sertifika düzenleyecektir. Daha sonra üretici, ilgili Direktife karşı tek sorumluluk uygunluğunu beyan etmek için AB Uygunluk Beyanını (EU DoC) hazırlayacaktır. AB DoC´nin kurulması yasal bir zorunluluktur.
AB Uygunluk Beyanı, imalatçının isim ve adres, ürünün uyduğu temel özellikler, uyumlaştırılmış standartlar ve performans verileri ile Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasını ve ayrıca kuruluş adına yasal olarak bağlayıcı bir imza gibi bilgileri içermelidir.
4.    Ürünün test edilmesi ve uygunluğunun kontrol edilmesi.
Ekipmanın sınıflandırıldığı kategoriye göre, üreticiye bir ´modül´ seçeneği verilecektir. Kategori ne kadar yüksek ve tehlikeler ne kadar büyük olursa, uygunluk değerlendirme modülleri o kadar zor olmaktadır.
5.    Gerekli belgelerin hazırlanması
Basınçlı Ekipmanlar hakkında 2014/68 / EU Direktifi, üreticinin teknik belgeleri oluşturmasını gerektirmektedir. Teknik belgeler, cihazın Direktifin gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamalıdır. Belgeler, uygun olan yerlerde, en azından aşağıdaki unsurları içermelidir:
•    Basınçlı ekipmanın genel tanımı,
•    bileşenlerin, alt montajların, devrelerin vb. kavramsal tasarım ve imalat çizimleri ve diyagramları,
•    bu çizimlerin ve şemaların anlaşılması ve basınç ekipmanının çalışması için gerekli açıklamalar,
•    Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan, kısmen veya tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı yerlerde temel güvenlik gereksinimlerini karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklaması,
•    yapılan tasarım hesaplamalarının sonuçları, yapılan incelemeler vb.
•    test raporları.
Basınçlı Kaplar CE Belgesi ´ne sahip olan  üreticinin veya Avrupa Birliği´nde yerleşik yetkili temsilcisinin, son ürün piyasaya sürüldükten sonra teknik belgelerin kopyalarını 10 yıl süreyle saklaması istenmektedir.
6.    CE işaretinin yapıştırılması


Gerekli adımlar başarıyla tamamlandıktan sonra, işaretleme ürüne yapıştırılmalıdır.
İşaretleme, ürünün üzerine görünür ve okunaklı bir şekilde yerleştirilmelidir. CE işaretinin çeşitli bileşenleri aynı dikey boyuta sahip olmalı ve 5 mm´den küçük olmamalıdır. CE işareti küçültülür veya büyütülürse, dereceli çizimde verilen oranlara uyulmalıdır.

Ürün diğer yönleri kapsayan ve aynı zamanda ´CE´ işaretini de sağlayan diğer Direktiflere tabi olduğunda, ilişikteki belgeler ürünün aynı zamanda diğer Direktiflere de uygun olduğunu belirtmelidir.
Bununla birlikte, bu Direktiflerden biri veya daha fazlası, geçiş döneminde üreticinin hangi düzenlemelerin uygulanacağını seçmesine izin verdiğinde, ´CE´ işareti üretici tarafından uygulanan Direktiflere uygunluğu göstermelidir. Bu durumda, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan şekliyle uygulanan Direktiflerin özellikleri, Direktiflerin gerektirdiği belgeler ve bildirimlerde veya talimatlarda verilmelidir.
Onaylanmış Kuruluş üretim kontrol aşamasında yer alıyorsa, kimlik numarası da görüntülenmelidir.