CE Belgesi

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi

 

Yönetmeliğin amacı; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir. Bu yönetmeliğin kapsama alanına girenler aşağıda verilmiştir.

–    Kaynaklı, 0,5 bar’dan daha yüksek iç basınca tabi tutulması amaçlanan, hava ve azot gazı içeren ve yakma amacı dışında kullanılan kaplar.
–    Alaşımsız çelikten ya da alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan, basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar.
–    Dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen silindirik bölümden veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümün herhangi birinden yapılan kap.
–    Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS x V’nin çarpımı) 10.000 bar × litreden fazla olmayan kaplar.
–    Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan kaplar.
Bu yönetmelik, içerisinde birlik uyumlaştırılmış mevzuatını barındırmaktadır. Birlik uyumlaştırılmış mevzuatı; ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin koşulları uyumlaştıran birlik mevzuatı anlamına gelmektedir.
Bakanlık, kapların uygun bir şekilde kurulması, bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanılması halinde ancak kapların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olması şartıyla piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlamak için tüm gerekli önlemleri almaktadır.

Basit Basınçlı Kapların İmal Süreci

 

Basınçlı kapların imali ve imalatçılarla ilgili bilgilerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

–    İmalatçılar seri imalata ilişkin prosedürlerin bu yönetmelikle uyumlu olmaya devam etmesini sağlar.
–    İmalatçılar piyasaya arz ettikleri kapların takibi için kapların kimliklerini belirlemeye imkân tanıyan tip ve seri veya parti kimlik bilgilerini kaba iliştirir.
–    Kapların tasarımı veya özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlardaki değişiklikler ile kabın uyumlu olduğunun beyan edildiği diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler dikkate alınır.
–    İmalatçılar, kaptan kaynaklı bir riskin söz konusu olması durumunda uygun görülmesi halinde son kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan kaplardan test yaptırır, araştırma yapar ve gerekli olması halinde uygunsuz kaplara ilişkin şikâyetlerin kaydını tutar, kapları geri çağırır ve dağıtıcıları bilgilendirir.
–    İmalatçılar, AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, kabın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca saklar.
–    İmalatçılar kabın üzerinde kendi adını, tescilli ticari adını veya tescilli ticari markasını ve iletişim kurulabilecek posta adresini belirtir. Adreste, imalatçı ile iletişim kurulabilecek tek bir yer bulunur. İletişim bilgilerinin, Türkçe veya nihai kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olması gerekir.

Basit Basınçlı Kapların Uygunluğu

 

Uygunluk değerlendirme kuruluşu; aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan oluşamamaktadır.

–    Bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli
–    Değerlendirdikleri kabın tasarımcısı
–    İmalatçısı, tedarikçisi
–    Montajcısı
–    Alıcısı
–    Sahibi
–    Kullanıcısı
–    Bakımını yapan kişi ya da bu tarafların temsilcisi

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı işletme veya değerlendireceği kap ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü taraf niteliğinde olması gerekir. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için gerekli olan kabın kullanımını veya bu gibi kapların kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, üst düzey yönetimi ve uygunluk değerlendirmesi görevlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan personeli, değerlendirdikleri kapların tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlanmasında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakım işlemlerinde doğrudan müdahil olamaz veya bu faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil etmez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını veya mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez. Bu durum özellikle danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, objektifliğini ve tarafsızlığını etkilememesini sağlar.

Bakanlık kabın risk taşımamasından ya da tespit edilen bir risk faktöründe ürünlerin geri toplatılmasından, yani uygunluğun sürekliliğinden de sorumludur.
2014/29 / EU Basit Basınçlı Kaplar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Vita Sertifikasyon ile iletişime geçilmelidir.