Belge Sahibi Yükümlülükleri

BELGE SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Belge sahibi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine ve belgelendirme programının ilgili hükümlerine uymak zorundadır.

2-Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmamak ve belgelendirmeye ilişkin olarak VİTA SERTİFİKASYON ‘a   yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmamak zorundadır.

3-Belgeyi yanıltıcı biçimde kullanmamak zorundadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN ASKIYA ALINMASI;

Belgelendirilmiş kişi aşağıda belirtilen durumlarda belgesinin askıya alınacağını bilmekle yükümlüdür;

1-Belge gözetim sürecinde VİTA SERTİFİKASYON tarafından talep edilen kanıtları VİTA SERTİFİKASYON’a sunmaması durumunda,

2-Hakkında gelen şikâyetler neticesinde ilgili ulusal yeterlilikte tanımlı bilgi ,beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına karar verilmesi durumunda,

3-Belgelendirme Sözleşmesi ya da ilgili ulusal yeterlilik şartlarına uygun davranmadığının tespiti durumunda,

4-Belgesini verilen kapsam dâhilinde kullanmadığının tespiti durumunda,

5-VİTA SERTİFİKASYON    belgelendirme  P. 18 Belge Logo Ve İşaretlerin Kullanımı  Prosedüründe yer alan koşullara uymayarak marka ve logoyu sehven hatalı kullandığının tespiti durumunda,

6-Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında VİTA SERTİFİKASYON ‘a   iletmemesi  durumunda,

7-Belgelendirmeye esas alınan ilgili ulusal yeterliliğin güncellenmesine ilişkin usul ve esaslar ile yapılan değişikliğin büyüklüğü ve önemine göre VİTA SERTİFİKASYON tarafından, ilgili belgelerin geri çekilmesi kararı alınması ve bu kararın tebliğ edilmesine rağmen; belge kullanımına devam etmesi durumunda,

Askı süresi VİTA SERTİFİKASYON tarafından belirlenir ve bu süre en az 6 ay, en fazla belge   geçerlilik süresinin sonuna kadar olabilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN GERİ ÇEKİLMESİ (İPTAL EDİLMESİ);

1-Belgelendirilmiş kişi aşağıda belirtilen durumlarda belgesinin geri çekileceğini (iptal edileceğini) bilmekle yükümlüdür;

2-Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen süre içinde yerine getirmemesi

3-Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması

4-Dış denetim ya da iç denetimlerde gerçekleştirilmiş olan sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi

5-Belgeli kişinin belgedeki kapsamlarla ilgili yetkinliğini kaybetmesi

6-Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenileme yapılmaması

7-Marka Logosunun kasten hatalı kullanımı

8-Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında VİTA SERTİFİKASYON ‘a iletmemesi durumunda,

9-Belgelendirmeye esas teşkil eden doküman olan ulusal yeterliliklerde revizyon yapılması durumunda revizyonun önemi ve büyüklüğüne göre,

10- Belge sahibi Mesleki Yeterlilik Belgesinin askıya alınması veya geri çekilmesi (iptal edilmesi) durumunda; VİTA SERTİFİKASYON veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurmak ve VİTA SERTİFİKASYON tarafından düzenlenen her türlü belgeyi 15 gün içerisinde iade etmek zorundadır.

11-Belge VİTA SERTİFİKASYON ‘un mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belge sahibi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

12-Belge sahibinin kişisel ve iletişim bilgilerinde (adres, e-posta vb.) değişiklik olması durumunda VİTA SERTİFİKASYON’a  30 gün içerisinde bildirimde bulunması zorunludur.

13-Belgelendirilmiş kişi belgelendirmeye esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurduğu sınava ait bilgiler, gözetim, askıya alma, itiraz öncesi ve sonrası durumu, yeniden belgelendirme sonuçları) MYK’ ya, TÜRKAK’ a ve resmi talep olması durumunda yetkili mercilere bildirileceğini bilmekle yükümlüdür.

14-Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge sahibi hiçbir surette belgesini başkasına devredemez, kullandıramaz.

15-Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

16-Belge sahibi, belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için VİTA SERTİFİKASYON tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gereklerini yerine getirecektir.

17-Belge sahibi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlüdür.