Belgenin Gözetimi

Belgenin Gözetimi ve Geçerliliğinin Sürdürülmesi:

Belgenin Geçerliliğinin Sürdürülmesi;

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 yıl süresince geçerlidir. Belge geçerliliğini aşağıdaki hususlarda sürdürür:

Gözetimin gerçekleştirilmesi

Akreditasyonun ve MYK yetkilendirilmesinin devamı

Akreditasyonun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda, gözetim sürecine girmemiş olan belgeler gözetim süresine kadar, gözetim sürecini tamamlamış belgeler ise belge süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürür.

Belgelerin kullanımına ilişkin kurallar, VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL ŞİRKETİMİZ  ile Aday arasında karşılıklı olarak imzalanan F.14 “Belgelendirme Hizmet Sözleşmesinde” belirtilmiştir. Aday, bu sözleşme ile belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Belgelendirilmiş kişiler, Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Belgenin Gözetiminin Yapılması;

Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla, belgenin verilişinin her yeterlilik kapsamında belirtilmiş sürelerde aday takip formuna işlenmiş tarihlere göre, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan F.16 Gözetim Takip Formu aracılığı ile değerlendirme yapılır. Bu forma ilave olarak, SGK dökümü ve Çalışma Beyan Formunu ( İşveren yetkilisi onaylı ) gözetim süresi bitinceye kadar beyan eder.

Adayların gözetimleri için aşağıdaki belgelerin kuruluşa gözetim öncesinde beyan edilmesi gerekmektedir:

F.  16  Gözetim Takip Formu

F.16 Ek-1 Gözetim

SGK Dökümü,

Belge gözetimi için gerekli evrakların eksikliğinin tespit edilmesi halinde, belgelendirilmiş kişiye, gerekli evrakların tamamlanması için 7 (yedi) iş günü süre verilir. Bu süre zarfında gerekli evrakları tamamlayamayan kişinin belgeleri askıya alınır. Askı süreci ortadan kalkan adayların belgelerinin geçerlilikleri, belge geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Gözetimin yapılıp belgenin devamı için gerekli şartlar:

İlgili süre içerisinde işyerlerinden yeterliliklerde belirtilmiş süre için de aksi halde 12 aylık SGK dökümünün alınması

İşveren yetkilisince onaylanmış çalışma beyan formu veya iş yerinden yazı alınması

Gözetim faaliyetinin yeterliliklerde belirtilen süre için de aksi halde 36. ayın sonuna kadar tamamlanıp kuruma iletilmesi

Yeterliliklerde belirtilen sürede 36. ay sonunda gözetim faaliyeti yapılmamış belgeler, 2 ay süresince askıda kalır ve gözetim faaliyeti tamamlanması beklenir.

Askı süresince gözetim faaliyetini tamamlamamış belgeler iptal edilir,

Yeniden Belgelendirme Faaliyetleri:

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL ŞİRKETİMİZ  ‘e performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda, ilgili belgelendirme programındaki usul ve esaslar dâhilinde belgenin süresi uzatılır ve belge yenilenir.

Gözetim sürecini tamamlamış belgeli personel, yeterliliklerde belirtilmiş sürede, aksi halde 5 yıl içerisinde 18 ay çalışmasını belgelendirmesi durumunda yeniden belgelendirme faaliyeti yapılır. Fiilen belirtilen sürede çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, performans sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Bu durum için tutulan kayıtlar, gözetim maddesindeki kayıtlar ile aynıdır. Yeniden belgelendirme onay kararını Karar Verici alır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

Belgelendirilmiş kişi, yeniden belgelendirme başvurusunu kendisine bildirim yapıldığı başvuru dönemi içerisinde yapabilir. Başvuru dönemi aşağıdaki şekildedir:

Belgenin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 (beş) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 4 (dört) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 (dört) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 3 (üç) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce;

Belgenin geçerlilik süresi 2 (iki) yıl ise, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 (iki) ay önce başlar.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilemez. Belge yenileme için bilgilendirmesi yapıldığı halde, zamanında başvuruda bulunmayanlar hakkında belge askıya alma ve iptal işlemleri uygulanır.

Belgeli personel, yeniden belgelendirme talebini VİTA SERTİFİKASYON ‘a  yapabileceği gibi başka bir belgelendirme kuruluşuna da yapabilir. Başka bir belgelendirme kuruluşundan belge almış yeniden belgelendirme başvuru yapan belgeli personel, ilgili Ulusal Yeterlilikte belirtilen tüm sınavlara tabi tutulur.

Belge sahibi, iletişim ve diğer bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Kuruluş tarafından bir uyarı beklemeksizin gerekli evrakların tamamlanarak zamanında kuruluşa sunmak belge sahibinin sorumluluğudur. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda VİTA SERTİFİKASYON TEKNİK KONTROL ŞİRKETİMİZ  ‘in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.