CE Belgesi

Gaz Yakan Aletler CE Belgesi

 

2016/426 Gaz Yakan Aletler direktifinin amacı gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığı durumlarda insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır. Bu direktif genel olarak gaz yakan cihazları ve bunların donanımlarını kapsar. Özel olarak tasarlanmış aşağıda belirtilen cihazlar bu direktifin kapsamı dışındadır:

 

  1. a) Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilen endüstriyel işlemlerde kullanım için,

 

  1. b) Hava taşıtları ve demiryollarında kullanım için,

 

  1. c) Laboratuvarlarda geçici kullanıma yönelik araştırma amaçları için.

 

Bu direktifin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki koşulların sağlanması durumunda bir cihazın “normal olarak kullanıldığı” kabul edilir:

 

  1. a) Üreticinin talimatlarına göre cihazın doğru olarak montajının yapılması ve düzenli olarak bakımının sağlanması,

 

  1. b) Direktifte belirtildiği gibi, gaz yakıtı kalitesindeki normal bir sapma ve besleme basıncındaki normal bir dalgalanma ile birlikte kullanılması,

 

  1. c) Üretim amacına uygun olarak veya makul bir şekilde kullanılması.

 

Cihazlar veya donanımlar için bu direktif tarafından ele alınan hususların uyumlaştırılmış mevzuatı kapsamındaki başka bir düzenleme tarafından daha belirgin bir biçimde ele alınması durumunda, bu cihazlar ve donanımlara söz konusu hususlar kapsamında bu direktif hükümleri uygulanmaz veya uygulanmasına son verilir. Bu direktif, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve binaların enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması hususunda yetkili kuruluşların yükümlülüğünü etkilemez.

2016/426 Gaz Yakan Aletler Direktifinde Tanımlamalar

AB: Avrupa Birliğini,

Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal ve uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü,

Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

CE işareti: İmalatçı tarafından cihaz ya da donanıma “CE” işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

Cihazlar: Yemek pişirme, soğutma, iklimlendirme, ortamı ısıtma, sıcak su elde etme, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan gaz yakan cihazları ve ayrıca cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

Cihaz kategorisi: Cihaz kategori işaretinde belirtildiği şekilde, bir cihazın emniyetli bir şekilde ve istenen performans seviyesinde yanması için tasarlanmış gaz ailelerinin ve/veya gaz gruplarının tespitini,

Dağıtıcı: Bir cihazı veya donanımı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

Gaz yakıt: 1 bar mutlak basınç altında 15 °C sıcaklıkta gaz halinde bulunan her türlü yakıtı,

İthalatçı: Bir ürünü ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu ifade etmektedir. 

 

2016/426 Gaz Yakan Aletler Direktifinde Yükümlülükler

Cihazlar, normal kullanımlarında sadece bu direktife uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur ve hizmete sunulur. Donanımlar, sadece bu direktife uygun olmaları koşuluyla piyasada bulundurulur. Bu direktif, cihazların normal kullanımı esnasında kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların korunmaları için lüzumlu gördüğü ilave gerekleri koyması açısından ilgili kurumların yetkisini etkilemez. Bu direktife uygun cihazların, bu direktif kapsamındaki hususlara ilişkin gerekçelerle piyasada bulundurulması ve hizmete sunulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz veya engellenmez.

Tanıtımı yapılan ilgili cihazların veya donanımların bu direktife uygun olmadığını ve bunların uygun hale getirilinceye kadar satılamayacağını gözle görülür bir işaretin açıkça göstermesi kaydıyla, bu direktife uygun olmayan cihazların veya donanımların fuarlarda, sergilerde, tanıtım faaliyetlerinde veya benzeri etkinliklerde gösterilmesi engellenmez. Ancak bu tanıtım faaliyetleri boyunca insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Üretici, piyasaya arz ettiği cihazların veya donanımların ya da kendi amaçları için kullandığı cihazların direktif kapsamında belirtilen temel gereklere uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar. Üretici, seri üretimin bu direktife uygun olarak devam etmesi için prosedürlerin uygulanmasını sağlar. Bir cihazın veya donanımın tasarımındaki veya özelliklerindeki değişiklikleri ve cihazın veya donanımın uygunluğuna ilişkin olarak beyan edilen uyumlaştırılmış standartlar ya da diğer teknik özellikler yeterince dikkate alınır.

Üretici, bir cihazın taşıdığı risklerle ilgili olarak tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulunan cihazlardan numune alarak test eder, araştırır ve gerekli görülmesi halinde uygunsuz bulunan ve geri çağrılan cihazlar ve donanımlar hakkında şikâyetlerin bir kaydını tutar ve bu izleme faaliyetler konusunda dağıtıcıları bilgilendirir. İthalatçı sadece bu direktif hükümlerine uygun cihazları ya da donanımları piyasaya arz eder. İthalatçı, cihaz veya donanımın kendi sorumluluğu altındayken depolama ve nakliye şartlarının direktifte belirtilen temel gereklere uygunluğunu tehlikeye düşürmemesini sağlar. Dağıtıcı, bir cihazı ya da donanımı piyasada bulundururken bu Yönetmeliğin gerekleri doğrultusunda özenle hareket eder.