GHP

İyi Hijyen Uygulamaları (GHP)


GHP (Good Hygiene Practices) kısa adıyla bilinen İyi Hijyen Uygulamaları, mamullerin üretim koşullarını ele almakta ve hangi koşullarda üretileceğine kılavuzluk etmektedir.

GHP Amaç ve Kapsam


Temel olarak GHP İyi Hijyen Uygulamaları, gıda üretim yerlerinin, ürünlerin ve üretim süreçlerinde görev alan personelin hijyen ve temizliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
GHP, gıda maddelerinin güvenilirliği ve insan sağlığına zararlarının önüne geçilmesi için üretimden saklamaya, sunumdan satışa kadar tüm süreçlerde hijyenik kontrollerin yapılarak gereken önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

–    Üretim tesislerinin hijyen standartlarına göre yapılandırılması ve şekillendirilmesi,
–    Ürünlerin (pişmemiş gıdalar) mikrobiyal kalitesinin ölçülmesi,
–    İşletmedeki dezenfeksiyon ve hijyen sağlama yöntemlerinin etkin bir biçimde uygulanması,
–    Hijyen standartlarının, üretim süreçlerinin tamamında uygulanması,
–    Personelin hijyen standartlarına uygun hale getirilmesi, standardın ele aldığı temel konulardır.

GHP Diğer Standartlarla İlişki


GHP İyi Hijyen Uygulamaları, Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları olarak bilinen HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin ön gereksinimi olarak kabul edilmektedir. GHP, gıda güvenliği sistemlerinde, hijyen ve temizlik ile ilgili gereksinimleri karşılamaktadır.

GHP, İyi Üretim Uygulamaları (GMP / Good Manufacturer Practices) ile İyi Yemek Servisi Uygulamaları (GCP / Good Catering Practices) standartlarını tamamlayıcı bir standarttır.

İyi Hijyen Uygulamaları Standardının Gereksinimleri


GHP, özellikle üretimin, tüketimin ve satışın toplu olarak yapıldığı yerlerde uygulanmakta ve bu türden yerler için hijyen kuralları ortaya koymaktadır.

Aşağıdaki konu başlıklarında, GHP İyi Hijyen Uygulamaları standardına uygunluk denetimi yapılmaktadır:

–    Çalışan sağlığı ve hijyeni
–    Çalışma şartları
–    Tesis ve ekipmanların bakımı ve temizliği
–    Gıdaların temas ettiği yüzeylerin hijyeni
–    Atıkların uzaklaştırılması
–    Pestisit analizleri
–    Su hijyeni ve kalitesi
–    Tuvalet ve lavabo gibi el yıkama alanları
–    Çapraz kontaminasyonun önlenmesi


Tarım Bakanlığı’nca oluşturulan Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi – Genel Hijyen Kuralları çerçevesinde işletmelerde yapılan standarda uygunluk denetimleri, şu alanları kapsamaktadır:

–    Personel Tuvaletleri ve Soyunma Alanları
–    El Yıkama Evyeleri
–    Havalandırma
–    Aydınlatma
–    Su Tankları
–    Atık Su Kanalizasyon Sistemleri
–    Temizlik Gereçleri ile Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddelerinin Muhafazası
    Mekanlar
–    Zeminler
–    Duvar Yüzeyleri
–    Tavanlar
–    Pencereler
–    Kapılar
–    Yüzeyler
–    Gıda Maddeleri ile Gıda Alet ve Ekipmanlarının Temizlenmesinde Kullanılan Evyeler
–    Teknik Donanım, Alet ve Ekipman
–    Alet, Ekipman ve Makineler
–    Yardımcı Ekipmanlar
–    Bulaşık Yıkama
–    İçecek Kapları
–    Temizlik ve Dezenfeksiyon
–    Atıklar
–    Zararlılar ile Mücadele
–    Personel Hijyeni
–    El Hijyeni
–    İşyeri Davranış Kuralları


https://www.ggd.org.tr/resim2/toplutuketimhijyen.pdf

İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi


GMP ve GCP ile birlikte eş güdümlü olarak GHP İyi Hijyen Uygulamaları Eğitimi verilebilmektedir. Bu eğitimde GHP standardının temel kavram ve gereksinimleri katılımcılara teorik ve pratik düzeyde anlatılmakta ve hijyen konusunda yetkinlik kazandırılmaktadır. Verilen eğitimler GHP standardının işletmelerde kurulmasını, uygulanmasını ve işlerliğini kolaylaştırmaktadır.

Gıda üretim ve tüketim sektöründeki kuruluşların çalışanları başta olmak üzere bu alanda kariyer yapmak isteyen bireyler GHP Eğitimi alabilmektedir. Eğitimi tamamlayan katılımcılara GHP Eğitimi sertifikası takdim edilmektedir.

İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) Belgesi


GHP Belgesi, gıda üretimi veya satışı yapan işletmelerle toplu tüketim yerlerinin hijyen standartlarına uygun faaliyet yürüttüğünü tescilleyen uluslararası bir standarttır. Bu belgeye sahip olan işletmeler, yukarıda yazılı gereksinimlere uygun olarak faaliyet yürüttüklerini tüketicilere ve müşterilere garanti etmektedirler.

Gıda üretim, tüketim ve muhafazası üzerine faaliyet gösteren şirketler, akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşunca kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Bu denetimlerde hijyen standartlarına uygun faaliyet yürüttüğü tescillenen şirketlere İyi Hijyen Uygulamaları Belgesi takdim edilmektedir.