ISO 9001

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System) KYS

 • ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standart olup verilen belgenin adıdır.
 • ISO 9001 Standardı, her 5-7 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

 ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite, mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir. Kalite Politikası, kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifade bütününün metinselleştirilmiş halidir. Kalite Yönetimi, bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir. Kalite Hedefleri, kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeylerdir. Kalite hedeflerinin SMART Olması sağlanmalıdır. S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için M: Measurable / Ölçülebilir A : Achievable / Ulaşılabilir R : Real / Gerçekçi T : Timing / Zamana bağlı

 • Kalite planlaması: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına denir.
  • Kalite Kontrol: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
  • Kalite Güvence: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
  • Çalışma Ortamı: İşin yapıldığı ortam şartları.
  • İyileştirme: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.
  • Ürün: Prosesin bir Sonucuna denir.
 1. Donanım 2. Yazılım 3. Servisler  4. İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu olabilen unsurlar.

 

 • Şartlar: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler bütünü. Ürün, sistem veya müşteri ile ilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olan şartlardır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konulabilir.
 • Düzeltici Faaliyet: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlerdir.
  • Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluğun ( henüz ortaya çıkmamış ) sebebini ortadan kaldırmak için yapılan faaliyetlerdir.
  • Standart Dışı İzin: Şartlara uymayan ürünlere gerektiğinde ( müşteri onayı gibi ) şartlı / şartsız çıkış izni verme.
  • Serbest Bırakma: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izinler
  • Gözden Geçirme: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğini tespit için gerçekleştirilen faaliyetlerdir.
  • Doğrulama: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemidir.
  • Geçerli Kılma: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerin karşılandığının teyit edilmesidir.
  • Objektif Delil: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya verilerdir.
  • Uygunsuzluk: Gerekliliklere uymama durumudur.
  • Proses: Girdileri kaynak kullanarak çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler bütünüdür.

 

Kalite politikası nedir? Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca “MÜŞTERİ MEMNUNYETİ” ve “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” olarak özetlenebilir.

 

Kalite yönetimi nedir? Kalite politikasını, amaçlarını ve sorumluluklarını belirleyip bunları kalite sistemi içinde planlama ve kontrol gibi yöntemlerle gerçekleştirmeye yönelik tüm faaliytlerdir.

 

Toplam Kalite Yönetimi TKY nedir? Toplam kalite yönetimi tky  “İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen  bir yönetim felsefesi” olarak tanımlanabilir. Bu tanım içerisinde KALİTE, müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması, KALİTESİZLİK ise topluma verilen toplam zararı ifade eder. MÜŞTERİ, işletmedeki süreçlerin ürettiği ürün yada servisi kullanan kimsedir. Bunlardan organizasyon içinde yer alanlara İÇ MÜŞTERİ, bu ürün yada servisleri para ile satın alanlara ise DIŞ MÜŞTERİ diyoruz. TKY’ nin T’ si, toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsar. K’ si, kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmak demektir. Y’ si ise, yönetimin her konuda çalışanlara  liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır.

 

Toplam Kalite Yönetimi’nin amacı nedir? T.K.Y İle kalite seferberliği başlatılmış demektir. Amaçları şu şekilde sıralamak mümkündür.- Savurganlığı önleme, – Verimliliği artırma, – Maliyetleri düşürme, – İşlem zamanlarını kısaltma,
– Devamlı kaliteyi artırma,- Sürekli iyileştirme ve gelişme.

 

Toplam Kalite Yönetimi eğitiminde amaç nedir? Toplam kalite yönetimi eğitiminin temel amacı çalışanların verimliliğini artırmaktır.Üretimin kalitesini artırmak için personel girdilerinin düzeyini yükseltmektir.

 

Hizmet kalitesi ne demektir? Verilen hizmet seviyesinin müşteri beklentileri ile ne kadar iyi eşleştiğinin ölçüsüdür. Kaliteli hizmet vermek demek, müşteri beklentilerine uyumlu bir yapı içinde
karşılık vermek demektir.

 

Müşteri odaklılık ne demektir? Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en son noktada müşteri değerlendirir. Dolayısıyla müşteri  odaklılık dendiğinde, “müşteri istek ve beklentileri” ve “katma değerin nasıl sunulabileceği” anlaşılmaktadır.

 

Tedarikçilerle işbirliğinin faydası nedir? Değer zinciri tedarikçilerle başlar. Ürün ve hizmetlerimizin kalite ve maliyetleri onlara da bağlıdır. Tedarikçilerimizin yetenekleri, sürekli iyileşme çabaları başarımızda anahtar unsurlardır.

Süreklilik nedir? Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve ortadan kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar.

 

Prosedür nedir?  Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dökümandır.

 

Talimat nedir?  Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır. 

 

Kayıt nedir?  Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümandır.

 

Form nedir?  Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır.

 

Dış kaynaklı döküman nedir?  Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır.

 

Uygunsuzluk nedir?  Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

 

Düzeltici faaliyet nedir?  Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diger istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir.

 

Düzeltici faaliyetle önleyici faaliyet arasındaki fark nedir?  Oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi; önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.

 

Belgelendirme Kapsamını nasıl belirleyeceğiz?  Belgelendirme kapsamını belirlerken, kuruluş faaliyet alanını ve iş gerçekleştirme proseslerini yansıtan bir metin seçilmeli, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı, ayrıca kapsam dâhilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili yeterli ifadeler bulunmalıdır.

 

Belgelendirme Kapsamı – Hariç tutma Nedir? ISO 9001 standardı, kuruluşlara tüm faaliyetlerini belgede tanımlı olan kapsama dahil etme zorunluluğu getirmemektedir. Ancak, kapsama dahil edilen kuruluş faaliyetleri ISO 9001 standardının uygulanabilen tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır. Standard; uygulaması olmayan ve/veya konuyla ilgili müşteri istekleri ve yasal mevzuata aykırı olmaması koşuluyla bazı maddelerin belgelendirme kapsamında hariç tutulmasına müsaade etmektedir. Ancak kuruluş, uygulaması olmayan (hariç tutulan) maddelerin neden uygulanmadığının haklı gerekçelerini dokümante etmek zorundadır.

 

Sistem dökümantasyonu sadece basılı (çıktı) olarak mı olmalıdır?  Hayır, dokümantasyon herhangi bir ortam veya yapıda olabilir.

 

Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı  Çalışanların potansiyelleri rekabet gücünü belirler. Güven ve yetkilendirme ile bu potansiyellerin ortaya çıkmasını desteklenmelidir. Sürekli iyileşme amacı ile katılımın ve iletişimin yaygınlaştırılması için öğrenmeye ve yetenekleri geliştirmeye yönelik tüm olanaklar sağlanmalıdır.

 

Süreçlerle Yönetme ve Verilere Dayanma  Katma değer yaratan tüm faaliyetler sistematik süreç yönetimi yaklaşımı ile yönetilir. Güvenli süreçlerle kaliteli ürün ve hizmetler sağlayabiliriz. Yönetim sisteminin temelini veriler, ölçüm ve bilgi sistemleri oluşturur.

 

Sürekli İyileştirme ve Yaratıcılık  Tek standart “mükemmellik”tir. Bu tanım elde ettiklerimizle yetinmemeyi, daha iyiyi ararken yaratıcılığı özendirecek ortam ve olanakları yaratmayı gerektirir. Kıyaslama yaklaşımımız sürekli iyileşme amacı ile yaratıcı uygulamaları aramayı ve uygulamayı kapsar.

 

Kalite sistem standardı nedir? Firmanın ürününün / verdiği hizmetin ilgili olduğu standartta belirtilen parametrelere uygunluğunun gerekliliklerini sağlamak için kalite yönetimidir.

 

K.E.K nedir? K.E.K(kek) Kalite El Kitabı: Kalite yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun olmazsa olmazıdır, standardın 4.maddesindedir, Genel Dökümantasyon Gereklilikleri kısmındadır, şirketin anayasasıdır.

 

 • ISO 9001 kalite yönetim sistemleri nin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Kalite yönetim sistemleri nin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bu devamlılığı sürekli sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun yönetim sistemini belgelendirir. Böylece kuruluş ISO belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.

ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu: ISO 19011 Standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ile ilgili kılavuzluk bilgilerini sağlar.

ISO Belgesi ile Kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Kalite yönetim sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ISO 9001 belgesini geri alabilir.

Ülkemizde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi aynı zamanda ;

ISO 9001 Sertifikası, ISO 9001 Kalite Belgesi , ISO 9001 Kalite Sertifikası, ISO 9001 Standartı , ISO 9001 Standartları, ISO 9001 Yönetim Sistemi, ISO 9001 Şartları , ISO 9001 Revizyonu, ISO 9001 Eğitimi, Kalite Kontrol Belgesi , Kalite Belgesi , Toplam Kalite Yönetimi, toplam kalite yönetimi ilkeleri, ISO 9001 Dokümanı kelimeleri ile sorgulanmakta ve eşdeğer anlama geldiği düşünülmektedir.

 

TURKAK LOGOLU ISO 9001 BELGESİ NASIL ALINIR? Türk akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları standartları doğrultusunda çalışmalarını tamamlamış ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetçi/ Baş denetçi kadrosunu oluşturmuş firmaları ISO 9001 Belgesi vermesi konusunda akredite etmektedir. TURKAK dan ISO 9001 Belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluşlar yapmış oldukları ISO 9001 belgelendirme denetimleri sonucu ISO 9001 belgesini TURKAK akrediteli olarak verebilmektedirler.

 

 ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır? • ISO 9001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre ISO 9001 standardını uygulamak zorundadır. ISO 9001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?  • ISO 9001 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve hazırlık çalışmalarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, ISO belgesi için belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 Kalite belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

 

 ISO 9001 Belgesinin Süresi Var mıdır? • ISO 9001 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 9001 kalite belgesi üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 9001 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

 

ISO 9001 Belgesi  Neden alınır? ISO 9001 Belgesi nin kullanımı; ISO 9001 kalite belgeleri çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

• ISO 9001 belgesi, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme ve disiplini anlayışını kazandırır.
• ISO 9001 Belgesi nin alınması mükemmele ulaştınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür.
• ISO 9001 kalite yönetim sisteminde problemin çözümünden daha önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

 

ISO nun temel amacı;

 • ISO standarları ile uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.
 • ISO ile Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir.
 • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.
 •  Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.
 • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.
 • Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

Bir sorunuz mu var? Hemen iletişime geçin!