CE Belgesi

Kişisel Koruyucu Ekipman Nedir?

Kişisel Koruyucu Ekipman; çalışanları, işyerindeki ve iş esnasındaki, sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipman/donanımdır. İşveren, çalışma ortamlarında bu ekipmanı çalışanlara vermeli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (Personal Protective Equipment – PPE), “Kişisel Koruyucu Donanım – KKD” olarak da ifade edilmektedir. Bu ekipmanlar başlıca; kasklar, eldivenler, göz koruyucular, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik kemerleri olarak belirtilebilir. Mühendislik kontrollerinin yapıldığı yerler ile güvenli cihazların olduğu yerlerde bile risk ya da tehlike olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Tehlike her an her yerde bulunabilir. Bu nedenle koruyucu ekipman kullanmak önem arz etmektedir.

Çalışanların, işyerlerinde karşılaşabileceği başlıca riskler/tehlikeler;
–    Kirli hava solumak,
–    Yüksekten düşen malzemeler dolayısıyla yaralanmak,
–    Uçan parçacıklar veya aşındırıcı sıvılar dolayısıyla yaralanmak,
–    Aşırı sıcak veya soğuk havaya maruz kalmak,
–    Ağır bir malzeme düşmesi sonucu sakatlanmak, olarak sıralanabilir.

Yukarıdaki durumlardan ve benzer durumlardan korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. Aslında öncelikle yapılması gereken her türlü tedbiri almak, emniyeti sağlamak ve sonra koruyucu ekipman kullanmaktır. İşverenler, çalışanlara bu ekipmanları ücretsiz bir şekilde sağlamalıdırlar. Koruyucu ekipmanlar doğru seçilmeli ve doğru kullanımı çalışanlara öğretilmelidir. AB’de bu konu hakkında 2016/425/EU sayılı Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konu hakkında; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu direktif ve yönetmelik ile amaçlanan iş kazalarının etkisinin azaltılması ve çalışanların sağlığının korunması olarak ifade edilebilir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

Hem AB’nin yayınladığı direktifte hem de ülkemizdeki yönetmelikte, kişisel koruyucu ekipman kapsamına giren bütün ürünlerde CE İşareti’nin bulunması zorunlu olarak belirtilmiştir. Kişisel koruyucu ekipman alırken üzerinde CE işareti olmasına dikkat edilmeli ve alım-satım işi ile ilgilenen kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

2016/425 sayılı direktifte ile kişisel koruyucu ekipman tanımı; “Bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korunmak amacı ile çalışanlar tarafından giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış herhangi bir cihaz veya malzeme” olarak ifade edilmiştir. CE işaretleme uygulaması kapsamında kişisel koruyucu ekipmanlar aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmaktadır;

–    Kategori I: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları asgari risklere karşı koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman,
–    Kategori II: Kategori I veya Kategori III kapsamına girmeyen kişisel koruyucu ekipman,
–    Kategori III: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi risklerden koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman.

Kategori I’deki ürünler için üretici firmanın teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Kategori II’deki ürünler için ise üretici firma teknik dosya hazırlamalı, tip testleri yaptırmalı ve uygunluk beyanı düzenlemelidir. Kategori III’teki ürünler için de; uygunluk beyanı öncesinde ürün, fabrika kontrol testlerinden geçirilmelidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra üreticiler, ürünlerin üstüne CE işareti iliştirebilir. Üretici firmalar, CE işareti iliştirilmesi ve CE Belgesi alınması ile ilgili yetkili firmalardan destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Ülkemizde CE belgelendirme hizmeti veren özel firmalar bulunmaktadır.

2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar


2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipman direktifinin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipman direktifi kişisel koruyucu donanımları kapsar.

Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar 2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipman direktifinin kapsamı dışındadır:

– Kolluk kuvvetlerince veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan ekipmanlar,

– Sportif faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere nefsi müdafaa amacıyla kullanılmak üzere tasarlanan ekipmanlar,

– Aşağıdaki durumlar için özel kullanım amacıyla tasarlanan ekipmanlar

– Aşırı olmayan atmosferik koşullarda,

– Bulaşık yıkama işlemlerinde su ve neme karşı.

– İlgili uluslararası antlaşmaların uygulandığı deniz ve hava taşımacılığında münhasıran kullanılan ekipmanlar,

– Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 22 sayılı Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Sürücüleri ve Yolcuları İçin Koruyucu Başlıklar ve Siperliklerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenleme kapsamındaki baş, yüz ve göz koruyucular.

 

2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifine Göre Üreticilerin Dikkat Etmesi Gereken Konular ve Yükümlülükleri

– Üreticinin, direktif kapsamında belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olarak tasarlanan ve imal edilen ekipmanları piyasaya uygun şekilde sunması gerekir.

– Üreticinin, direktif kapsamında belirtilen teknik dosyayı hazırlaması; uygunluk değerlendirme sürecinden başarılı ile geçerse buna göre gerekli uygulamaları yapması gerekir. Bu noktada uygulanması gereken şartlar Avrupa Birliği kapsamında hazırlanmış olup üreticinin bulunduğu ülkenin kanunlarına göre değişebilir. CE uygunluk belgesinin alınmış olması gerekir. 

– Üreticilerin ekipmanlarla ilgili aldıkları uygunluk belgesi 10 yıl geçerlidir ve üreticinin elinde bulundurulması gerekmektedir.

– Üretici ekipmanların üretim sürecinde direktifte uygun şekilde davranmak zorundadır, ayrıca Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşunun üretim sürecinde yapacağı değişiklikleri dikkate alması ve buna göre davranması gerekir.  

 

2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifine Uygunluk


Uygunluk için Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen ilgili kanunlara uygun olunması gerekir. Bu uygunluk süreçlerinde temel sağlık ve güvenlik gerekleri göz önüne alınmaktadır.

Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı, 2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifinde yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirildiğini gösterir. Koruyucu ekipmanların birden fazla mevzuata tabi olması ve bu mevzuatların da Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı gerektirmesi durumunda tüm mevzuat için tek bir Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı düzenlenir. Avrupa Birliği Uygunluk Beyanında uyulan bütün mevzuatın adına, yayım tarihine ve referans numarasına atıf yapılır.

Avrupa Birliği kurallarına uygunluk durumunu gösteren “CE” işareti, hem Avrupa Birliğinin kendi “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine hem de direktif kapsamında yer alan ülkenin kanunlarına tabidir.

“CE” işareti, her bir ekipmanın üzerine kolayca görülebilecek, okunabilecek ve silinmeyecek şekilde yerleştirilmektedir. Ekipman özelliklerinden dolayı bunun mümkün olmadığı durumlarda “CE” işareti, ambalajına veya beraberindeki belgelere konulur.

Koruyucu ekipmanların CE kurallarına uygun olması durumunda risk kategorilerine göre sınıflandırılmaları yapılır.

2016/425 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Direktifinde belirtilen risk kategorilerinin her biri için izlenecek farklı uygunluk değerlendirme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerin detayları ve aşamaları risk seviyesine göre değişir.

İlgili kuruluşlar, bu direktif kapsamında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme işlemlerinin yürütülmesi konusunda görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi, görevlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve yürütülmesinden sorumlu yetkili kuruluştur.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;

– Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,

– Objektif olarak ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,

– Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesine ilişkin her bir kararın,  bu kuruluşların değerlendirmesini yapandan farklı bir uzman personelce alınmasını sağlayacak biçimde,

– Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,

– Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,

– İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeterli sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle, yürütülür.

İlgili kuruluşlar bu direktif kapsamında bulunan ekipmanların insan sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, söz konusu ekipmanları piyasadan toplama yetkisine sahiptir. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda ekipmanların direktife uygun olmadığı tespit edildiğinde hemen cezai işlem yapılır. İlgili onaylanmış kuruluş durum hakkında bilgilendirilir. Gerekli denetimler sağlanır. İlgili kuruluşlar uygunsuzluğun sadece o ülke ile sınırlı olmadığı kanaatine varırsa, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmeciden alınmasını istediği tedbirler hakkında Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye devletleri bilgilendirir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

 

CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi, CE İşareti almaya yönelik şartları karşılayan ürünlerle ilgili olarak verilen bir belge/sertifikadır. CE İşareti almaya yönelik şartlar ise genel olarak; Avrupa Ekonomik Alanı – AEA (Avrupa Birliği (AB) sınırları olarak da belirtilebilir) içerisinde bir ürünün serbest dolaşabilmesine ve insan sağlığı ile çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunun sağlanmasına dair şartlardır. Bu işarete sahip olan bir ürünün; çevre ve insan sağlığı için gerekli şartları sağladığı ve AEA içinde serbestçe dolaşabilme iznine sahip olduğu değerlendirilir. Yani bu işarete sahip bir ürün AEA içerisinde bazı istisnai kurallar hariç serbest dolaşabilir. CE işaretinin anlamı; “Avrupa Uyumu” olan, “Conformité Européenne” kelimelerinin (Fransızca kelimeler) baş harfleri ile açıklanabilir ancak ilgili mevzuatta bu şekilde açıklanmadığını ifade edenler de vardır. Bu işaret ile ilgili direktif/yönerge/yönetmelik; 1985 yılında AB tarafından kabul edilen Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri´ne dayanmaktadır.

CE işareti, üreticinin garanti beyanı veya ürünün Avrupa Ekonomik Alanı’nda dolaşabilmesi için pasaportu ya da geçiş belgesi olarak ifade edilebilir. Bu işaretin, ürünün kalitesi ile ilgili bir işaret olarak görülmesi pek doğru değildir. CE İşareti üzerinde bulunduğu ürünün; insan sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermemeye dair olan bazı gereklilikleri karşıladığını belirtmektedir. Bu işaret sayesinde; Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaret kullanılarak ürünlerin bazı özelliklerine yönelik tüketicilerin bilgi edinmesini sağlanmaktadır. CE işareti tüketicilerin; emniyetli, güvenli ve sağlıklı ürünleri tespit etmesinde bir kolaylık oluşturmaktadır. Bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere gerekli standartlarda ürünler sunulmasını sağlamak maksadıyla; ambalaj, etiket, sağlık ve emniyetle ilgili belirli şartları karşılamalıdırlar.

Kişisel Koruyucu Ekipman Nedir?

Kişisel Koruyucu Ekipman; çalışanları, işyerindeki ve iş esnasındaki, sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyacak ekipman/donanımdır. İşveren, çalışma ortamlarında bu ekipmanı çalışanlara vermeli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (Personal Protective Equipment – PPE), “Kişisel Koruyucu Donanım – KKD” olarak da ifade edilmektedir. Bu ekipmanlar başlıca; kasklar, eldivenler, göz koruyucular, yüksek görünürlüklü giysiler, güvenlik ayakkabısı ve güvenlik kemerleri olarak belirtilebilir. Mühendislik kontrollerinin yapıldığı yerler ile güvenli cihazların olduğu yerlerde bile risk ya da tehlike olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Tehlike her an her yerde bulunabilir. Bu nedenle koruyucu ekipman kullanmak önem arz etmektedir.

Çalışanların, işyerlerinde karşılaşabileceği başlıca riskler/tehlikeler;

·       Kirli hava solumak,

·       Yüksekten düşen malzemeler dolayısıyla yaralanmak,

·       Uçan parçacıklar veya aşındırıcı sıvılar dolayısıyla yaralanmak,

·       Aşırı sıcak veya soğuk havaya maruz kalmak,

·       Ağır bir malzeme düşmesi sonucu sakatlanmak, olarak sıralanabilir.

Yukarıdaki durumlardan ve benzer durumlardan korunmak için kişisel koruyucu ekipman kullanmak önemlidir. Aslında öncelikle yapılması gereken her türlü tedbiri almak, emniyeti sağlamak ve sonra koruyucu ekipman kullanmaktır. İşverenler, çalışanlara bu ekipmanları ücretsiz bir şekilde sağlamalıdırlar. Koruyucu ekipmanlar doğru seçilmeli ve doğru kullanımı çalışanlara öğretilmelidir. AB’de bu konu hakkında 2016/425/EU sayılı Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konu hakkında; Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. Bu direktif ve yönetmelik ile amaçlanan iş kazalarının etkisinin azaltılması ve çalışanların sağlığının korunması olarak ifade edilebilir.

 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarda CE Belgesi

Hem AB’nin yayınladığı direktifte hem de ülkemizdeki yönetmelikte, kişisel koruyucu ekipman kapsamına giren bütün ürünlerde CE İşareti’nin bulunması zorunlu olarak belirtilmiştir. Kişisel koruyucu ekipman alırken üzerinde CE işareti olmasına dikkat edilmeli ve alım-satım işi ile ilgilenen kişiler bu konuda bilinçlendirilmelidir.

2016/425 sayılı direktifte ile kişisel koruyucu ekipman tanımı; “Bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı korunmak amacı ile çalışanlar tarafından giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış herhangi bir cihaz veya malzeme” olarak ifade edilmiştir. CE işaretleme uygulaması kapsamında kişisel koruyucu ekipmanlar aşağıda belirtilen kategorilere ayrılmaktadır.

·       Kategori I: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları asgari risklere karşı koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman,

·       Kategori II: Kategori I veya Kategori III kapsamına girmeyen kişisel koruyucu ekipman,

·       Kategori III: Direktif ekinde tanımlandığı şekilde çalışanları ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi risklerden koruma amaçlı kişisel koruyucu ekipman.

Kategori I’deki ürünler için üretici firmanın teknik dosya hazırlaması gerekmektedir. Kategori II’deki ürünler için ise üretici firma teknik dosya hazırlamalı, tip testleri yaptırmalı ve uygunluk beyanı düzenlemelidir. Kategori III’teki ürünler için de; uygunluk beyanı öncesinde ürün, fabrika kontrol testlerinden geçirilmelidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra üreticiler, ürünlerin üstüne CE işareti iliştirebilir. Üretici firmalar, CE işareti iliştirilmesi ve CE Belgesi alınması ile ilgili yetkili firmalardan destek ve danışmanlık hizmeti alabilirler. Ülkemizde CE belgelendirme hizmeti veren özel firmalar bulunmaktadır.