CE Belgesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri CE Belgesi

 

201431/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifinin amacı; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 2014/31/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifi tüm otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Bu direktif amaçları bakımından, otomatik olmayan tartı aletlerinin kullanımı açısından aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:


a) Birinci kategori;

1) Ticari işlemler için kütle tespiti,

2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,

3) İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,

4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,

5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,

6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler için fiyat tespiti.

b) İkinci kategori; (a) bendinde sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

 

2014/31/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifine Göre Tanımlamalar

 

Akreditasyon: İlgili kurul kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar yönetmeliğine göre akreditasyonu,

 

CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve tartı aletinin “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

 

Dağıtıcı: Bir tartı aletini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan imalatçı veya ithalatçı dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir tartı aletinin iade edilmesini sağlamayı amaçlayan tüm tedbirleri,

 

İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

 

Üretici: Bir tartı aletini imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir tartı aletine sahip olan ve söz konusu tartı aletini kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

İthalatçı: Bir tartı aletini yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Otomatik olmayan tartı aleti: Bu direktifte “tartı aleti” olarak anılan; yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan tartı aletini,

 

Piyasada bulundurma: Bir tartı aletinin ticari bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

 

Piyasaya arz: Bir tartı aletinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

 

Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir tartı aletinin, piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,

 

Tartı aleti: Bir cismin kütlesini o cismin maruz kaldığı yer çekimi hareketini kullanarak ölçmeye yarayan ölçü aletini ifade eder. Bir tartı aleti, kütle ile ilgili diğer büyüklükleri, miktarları, parametre veya özellikleri tespit etmek için de kullanılabilir,

 

Teknik şartname: Bir tartı aletinin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belgeyi,

 

Uygunluk değerlendirmesi: Bir tartı aletine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

 

Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil olmak üzere, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

 

Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2014/31/EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Direktifine Göre Genel Yükümlülükler

 

Üreticiler, direktife uygun şekilde uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerini piyasaya arz ederken, bu aletlerin direktifte ifade edilen temel gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin ederler. Direktife uygun şekilde ilgili teknik belgeleri hazırlar ve uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleştirilmesini sağlarlar. Avrupa Birliği uygunluk beyanı hazırlar ve tartı aletine CE işareti ile ek metroloji işaretlerini iliştirirler. Seri üretimde bu direktife uygunluğun sağlanması için gerekli prosedürlerin yürürlükte olduğunu temin ederler. Tartı aletinin tasarımında veya özelliklerinde ve tartı aletinin uygunluğunun dayanağı olarak kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler, gerektiği ölçüde dikkate alınır. Üreticiler piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin tespit edilmelerini sağlayacak tip, parti veya seri numarası veya diğer unsurlarını direktifte belirtildiği şekilde taşıdığını garanti ederler.

 

Yetkili temsilciler üreticilerden aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin her durumda direktifte belirtilenleri yerine getirmesini gerektirir diyebiliriz.

 

İthalatçılar, yalnızca teknik düzenlemeye uygunluk gösteren tartı aletlerini piyasaya arz ederler. Uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aleti piyasaya arz edilmeden önce, üreticilerin ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini garanti ederler.

 

Dağıtıcılar uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletini piyasaya arz etmeden önce; söz konusu tartı aletinin CE işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, beraberinde gerekli dokümanların olduğunu doğrularlar.

 

2014/31 / EU Otomatik Olmayan Tartı Aletleri

Yönetmeliğin amacı; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik, tüm otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Tartı aleti: bir cismin kütlesini o cismin maruz kaldığı yer çekimi hareketini kullanarak ölçmeye yarayan ölçü aletini ifade eder. Bir tartı aleti, kütle ile ilgili diğer büyüklükleri, miktarları, parametre veya özellikleri tespit etmek için de kullanılabilmektedir.

Amaçları bakımından, otomatik olmayan tartı aletlerinin kullanımı açısından aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Ø  Ticari işlemler için kütle tespiti

Ø  Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti

Ø  İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti

Ø  Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti

Ø  Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti

Ø  Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler için fiyat tespiti

 

Bakanlık, sadece bu yönetmeliğin gereklerini karşılayan tartı aletlerinin piyasada bulundurulmasını sağlayacak şekilde gerekli tüm tedbirleri alır. Bakanlık, tartı aletlerinin, bu yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamadıkları sürece belirtilen uygulamalara yönelik olarak hizmete sunulmaması için gerekli tüm tedbirleri alır. Bakanlık, daha önceden belirtilen uygulamalara yönelik olarak hizmete sunulan tartı aletlerinin, bu yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaya devam etmesini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin İmal Edilmesi

Ürünün imali ve ürünü imal eden kişi ya da kurumlar ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.

§  İmalatçılar, seri üretimde bu yönetmeliğe uygunluğun sağlanması için gerekli prosedürlerin yürürlükte olduğunu temin ederler. Tartı aletinin tasarımında veya özelliklerinde ve tartı aletinin uygunluğunun dayanağı olarak kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler, gerektiği ölçüde dikkate alınır.

§  İmalatçılar, tartı aletinin üzerinde isimlerini, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli markalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adreslerini belirtirler. Adres, imalatçıya ulaşılabilecek tek bir yeri belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılır.

§  İmalatçılar tüm teknik belgeleri ve dosyaları on yıl boyunca saklarlar.

§  İmalatçılar, seri üretimde bu yönetmeliğe uygunluğun sağlanması için gerekli prosedürlerin yürürlükte olduğunu temin ederler.

§  Tartı aletinin tasarımında veya özelliklerinde ve tartı aletinin uygunluğunun dayanağı olarak kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları veya diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler, gerektiği ölçüde dikkate alınır.

§  İmalatçılar, sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin beraberinde, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi ve talimatlara da yer vermekle yükümlüdürler. Bu gibi talimatlar ve bilgiler ile ürünler üzerindeki tüm etiketler açık ve anlaşılır olur.

§  Piyasaya arz edilen tartı aletinin bu yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda imalatçılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal almaktadırlar.

§   Alınan tüm önlemlere ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı ve tartı aletini piyasada bulundurdukları Üye Devletlerin yetkili otoritelerini derhal bilgilendirirler.

§  İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, söz konusu tartı aletinin bu yönetmeliğe uygunluğunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar.

§  İmalatçılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

§  Belirtilen uygulamalarda kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin oluşturduğu risk açısından uygun görüldüğünde, imalatçılar, piyasada bulundurulan tartı aletlerinin numune testini gerçekleştirirler.

§   Gerçekleştirilen testler kapsamında gerekli incelemeleri yapar ve gerekli olan durumlarda; yapılan şikayetlerin, uygunsuz tartı aletlerinin ve geri çağrılan tartı aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirirler.