CE Belgesi

Piroteknik Maddeler CE Belgesi

 

2013/29/EU Piroteknik Maddeler Direktifinin amacı insan sağlığının, tüketicilerin ve çevrenin en üst düzeyde korunması ve kamu güvenliğin sağlanması ile ilgili hususları göz önünde bulundurarak, piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu direktif piroteknik maddelerin piyasada bulundurulması amacıyla oluşturulan temel güvenlik gereklerini belirlemektedir.


2013/29/EU Piroteknik Maddeler direktifinin kapsamını aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz:


Ulusal mevzuata uygun olarak silahlı kuvvetler, polis veya itfaiye teşkilatı tarafından ticari olmayan amaçlarla kullanılan piroteknik maddeler,

Gemi Teçhizatı Direktifi kapsamında bulunan ekipmanlar,

Hava ve uzay endüstrisinde kullanılan piroteknik maddeler,

Oyuncaklar Hakkındaki Direktif  kapsamındaki oyuncak amaçlı imal edilen patlama kapsülleri,

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan patlayıcı maddeleri,

Mühimmat,


2013/29/EU Piroteknik Maddeler Direktifi üreticilerin kendi kullanımı için imal ettiği ve kullanımına İçişleri Bakanlığınca izin verilen havai fişekleri kapsamaz.


2013/29/EU Piroteknik Maddeler Direktifine Göre Tanımlamalar


CE işareti: İmalatçı tarafından bir piroteknik maddenin, CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

Dağıtıcı: Bir piroteknik maddeyi tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,

Geri çağırma: Hâlihazırda son kullanıcının elinde bulunan bir piroteknik maddenin iadesini gerçekleştirmeye yönelik tedbiri,

Havai fişek: Eğlence amaçlı piroteknik maddeyi,

İktisadi işletmeci: İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

Üretici: Bu direktif kapsamındaki bir piroteknik maddeyi imal eden veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden yerleşik gerçek ve tüzel kişiyi,

Mühimmat: Taşınabilir ateşli silahlarda kullanılan kurşun ile sevk barutu ve manevra cephanesini, diğer silahları ve top gibi ağır silahları,

Piroteknik madde: Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyonunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımlanan patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir maddeyi,

Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler: Film ve televizyon prodüksiyonları ve benzer kullanımlar da dâhil olmak üzere kapalı ve açık hava sahne kullanımları için hazırlanan piroteknik maddeleri,

Taşıtlar için piroteknik maddeler: Taşıtların içinde piroteknik maddeler içeren güvenlik tertibatlarını,

Teknik şartname: Bir piroteknik maddenin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan belgeyi,

Uygunluk değerlendirmesi: Bir piroteknik maddenin, bu Yönetmelikte yer alan temel güvenlik gereklerini yerine getirip getirmediğini gösteren süreci,

 

2013/29/EU Piroteknik Maddeler Direktifinin Özellikleri


Bu direktifin gereklerini yerine getiren piroteknik maddelerin piyasada bulunması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez. Bu direktif; kamu düzeni, emniyeti, sağlık ve güvenliği veya çevre korunması gerekçelerine dayanarak, F2 ve F3 kategorisindeki havai fişekler, sahne ve tiyatro için piroteknik maddeleri ve Yönetmelikte tanımlanan diğer piroteknik maddelerin elde bulundurulması, kullanımı ve/veya kamuya satışını yasaklamak veya sınırlandırmak için alınan önlemlere engel olmaz. Piroteknik maddelerin pazarlanmasına yönelik olarak; ticari fuar, sergi ve gösterimlerde söz konusu ticari fuarın, sergi ya da gösterimin ismi ile tarihini açıkça gösteren ve piroteknik maddelerin satış için uygun hale getirilene kadar uygun ve elverişli olmadığını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret varsa, bu direktife uygun olmayan piroteknik maddelerin sergilenmesi ve kullanımı engellenmez. Bu gibi durumlarda, Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınması zorunludur. Bu direktife uygun olmayan araştırma, geliştirme, test etme amaçları için imal edilen ve uygun, elverişli olmadığını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret taşıyan piroteknik maddelerin piyasada serbest dolaşımı ve kullanımı engellenmez.


Piroteknik maddeler, kullanım türleri, amaçları ve ses seviyeleri de dâhil olmak üzere tehlike derecelerine göre imalatçı tarafından kategorilere ayrılır. Sınıflandırma, direktifte belirtildiği şekilde bildirimi yapılan onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılır.


Sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

  1. a) Havai fişekler;

1) F1: Çok düşük dereceli bir tehlike ve önemsiz ses düzeyi arz eden ve bina içi kullanımına yönelik havai fişeklerde dâhil olmak üzere kapalı alanlarda kullanılması amaçlanan havai fişekler.

2) F2: Düşük bir tehlike arz eden, çok düşük bir ses seviyesi olan ve açık havada sınırlandırılmış bölgelerde kullanımı amaçlanan havai fişekler.

3) F3: Orta büyüklükte bir tehlike arz eden, açık havada geniş açık alanlarda kullanımı amaçlanan ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı olmayan havai fişekler.

4) F4: Büyük tehlike arz eden, sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından profesyonel amaçla kullanılması gereken ve ses seviyeleri insan sağlığı için zararlı olmayan havai fişekler.

  1. b) Sahne ve tiyatro için piroteknik maddeler;

1) T1: Sahnelerde kullanımı amaçlanan ve düşük bir tehlike arz eden piroteknik maddeler.

2) T2: Sahnelerde kullanılan ve sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanımı amaçlanan piroteknik maddeler.