CE Belgesi

Teleferik Tesisatları CE Belgesi

 

Yönetmelik kablolu taşıma tesisatına sahip teleferik gibi sistemlerin ve alt sistemlerinin, emniyet aksamlarının piyasaya arzı, serbest dolaşımı ve yeni kablolu taşıma sistemlerinin yapımı, tasarımı, hizmete girmesiyle ilişkin usulleri belirlemektedir. Yönetmeliğin kapsamıyla ilgili olarak insan taşıma amacıyla üretilmiş olan yeni kablolu teleferik tesisatını, yeniden ruhsatlandırılması gereken durumlarda taşıma sistemlerine ait değişiklikleri sağlar. Bu kablolu taşıma sistemlerine ait alt sistemlerin güvenlik aksamlarıdır. Bu kapsam dışında kalan bazı durumlar vardır.

Yönetmelik Kapsamı Dışında Kalanlar

Yönetmelik kapsamı dışında kalan taşıyıcı sistemler ve durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Asansör yönetmeliği kapsamı (2014/33/AB) dahilindeki asansörleri,

 • Kültürel, tarihi veya miras olarak sınıflandırılan ve 1/1/1986 tarihinden de daha önce hizmete girmiş ve hala aktif olarak çalışan, tasarım ve yapım özellikleri bakımından önemli değişikliğe uğramış durumda olan kablolu taşıma tesisatları,

 • Tarım ve ormancılık amacıyla kullanılan taşıma tesisatları,

 • Yalnız malların ve özel olacak şekilde belirlenmiş kişilerin taşınması amacıyla hizmet veren dağ evleri ve kulübelerine hizmet veren kablolu taşıma tesisatları,

 • Kişilerin taşınmasına yönelik olmayan, dinlence ve eğlence amacıyla tasarlanmış yerleşik ve seyyar araçlar,

 • Madencilik faaliyetleri ve sınai faatliyetlerde kullanmak amacıyla yerleşik olan endüstriyel tesisatları,

 • Kullanıcıları ya da taşıyıcı olanları su yoluyla taşıyan tesisatlar

yönetmelik kapsamı dışındaki bazı taşıma sistemleri ve durumlardır.

 

Yönetmeliğin Dayanağı ve Tanımları Hakkında

Yönetmelik 29/6/2001 tarihli olarak ve 4073 sayılı kanun maddesi olan  Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmış olan bir yönetmeliktir.  Yönetmeliğin tanımları arasındaysa geçen tanımlar şu şekildedir:

 • AB: Avrupa Birliği,

 • Alt sistem,

 • Akreditasyon,

 • Bakanlık,

 • Alt yapı,

 • İşletebilme,

 • İmalatçı,

 • Hizmete alma,

 • İktisadi işletmeci,

 • Kablolu tren,

 • Komisyon,

 • TÜRKAK,

 • Teknik şartname,

 • Komisyon,

 • Piyasaya arz,

 • Uygunluk değerlendirmesi şeklinde sıralanmaktadır.

Bu yönetmelik ürünlerin piyasada bulundurulması, hizmete alınması, güvenlik raporu gibi gerekli olan şartları da belirlemektedir.

Kablolu Taşıma Sisteminin Hizmete Alınması Hakkında

 1. madde uyarınca Bakanlık kablolu taşıma sistemleri tesisatının sadece bu yönetmelikteki şartlara uygun olduğu takdirde hizmete alınması, kullanım amacına uygun şekilde düzgün hizmet verecek şekilde kurulduğu ve bakımının yapıldığı, kişilerin can ve mal güvenliğini koruyacak usulleri belirlemek içi her türlü önlemi alır. Yine aynı madde uyarınca bakanlık kablolu taşıma sisteminin yerleştirilen alt sistemlerin ve emniyet aksamlarının, yine bu yönetmelikle uyumlu kablolu taşıma tesisatına yerleştirilen taşıma sistemlerinin kurulmasını ve kullanım amacına yönelik uygun olarak, can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasının önüne geçecek olan usulleri belirler ve gereken her türlü önlemi alır. Ayrıca referans numaraları AB Resmi Gazetesinde yayınlanmış uyumlaştırma standartlarına ya da söz konusu standartlara veya bu standartların bir bölümüne bile uygunluk gösteren taşıma sistemlerine ilişkin yönetmeliğin Ek-2’de belirtilen şartlara uygun olması da gerekmektedir.

Bakanlık bu yönetmelikteki şartlara uygunluk durumlarını gösteren alt sistemlerin, emniyet aksamlarının piyasada bulundurulmasını da yasaklamaz ve kısıtlamaz.

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri Hakkında

İmalatçılar alt sistemleri ve emniyet sistemlerini piyasaya arz ederken ya da kablolu taşıma sisteminin yerleştirirken alt sistemlerinin ya da emniyet aksamlarının yönetmeliğin Ek-2’de belirtilen temel gereksinimlere uygun şekilde tasarlanması ve imal edilmesi gerektiğini söyler ve bu şekilde imal edilmesini sağlar. Yönetmelik imalatçının yazılı bir sözleşmeyle yetkili temsilci atayabileceğini sağlar. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yetkili temsilcinin şartları belirtilmiştir. İthalatçıysa bu yönetmelikte hükümlere uygun olan alt yapı sistemlerini ve emniyet aksamlarını piyasaya arz eder. İthalatçı işletmeler Bakanlık tarafından belirlenen talepte alt sistemlere ya da emniyet sistemlerinin uygunluğunu kanıtlamak için gerekli olan her türlü bilgi ve belgeyi, Türkçe ya da Bakanlığın kabul edeceği bir dilde sunmalıdır. Dağıtıcıysa alt sistemlerin veya emniyet aksamlarının piyasada bulundurulurken yönetmelikte belirtilen hükümleri yerine getirmelidir. İktisadi işletmeciler piyasaya arz edilen alt sistem ve emniyet sistemlerinin güvenliği, bilgi akışını ve piyasaya arz edilirken sağlıklı bilgi akışını sağlamalıdır. Yönetmelikte ve Ek maddelerde belirtilen hükümleri eksiksiz yerine getirmelidir.

Yönetmelik ayrıca onaylanmış kuruluşlar içinde şartlar sunar. Yönetmelik başvuran uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ilgili maddelerde belirtilen şartları yerine getirmesini sağlar.   Ayrıca bu yönetmelik kablolu taşıma sistemlerinin Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamasınında yerine getirilmesini sağlar.